Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2017. január 1-től visszavonásig

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak az implementor.hu weboldalt üzemeltető Richter László EV. (Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

A szerződés a felek között e-mail-ben írásban megerősített megrendelés alapján – illetve a Megrendelem, Megrendelés elküldése, Jelentkezem, Fizetés Barionnal gombra való kattintással – lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak.

A Megrendelő a megrendelésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Szolgáltató

A szolgáltató neve: Richter László EV.
Székhelye: 5350 Tiszafüred, Téglás utca 71/a
E-mail: info(kukac)implementor(pont)hu
Nyilv. tart. szám: 54201215
Adószáma: 55508900-1-36
Közösségi adószáma: HU55508900
Bankszámlaszáma: K&H Bank 10401103-50526856-48781007

Elérhetősége

A Szolgáltató ügyfeleivel és érdeklődőivel elsősorban elektronikus úton, a weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül, illetve e-mailben tartja a kapcsolatot.

A Szolgáltató elérhető folyamatosan telefonon is.

A Szolgáltató a munkanapokon 10:00 óráig beérkezett e-mailekre legkésőbb aznap 20:00 óráig, a 10:00 óra után beérkezett email-ekre legkésőbb a következő munkanapon 20:00 óráig érdemi választ ad. Az érdemi válasz azt jelenti, hogy megválaszolja az e-mailt, vagy megírja, hogy mikor tud választ adni.

A kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím: info(kukac)implementor.hu

Szolgáltatás tárgya a szerződés tartama

A Szolgáltató egyetlen, a Megrendelő értékesítési folyamatát teljes mértékben támogató és megfelelő weboldalt készít el, amennyiben ezt a Megrendelő nem fogadja el és új arculatot kér, esetlegesen újabb, a szerződésben nem lévő funkciókat szeretne integráltatni, úgy köteles az újratervezés díját illetve a további munkálatokat 10.000 Ft-os óradíjon megfizetni. Amennyiben a Megrendelő az átadás után változtatni szeretne az elkészült weboldal arculatán, azt természetesen szabadon megteheti saját felelősségére.

A Megrendelő munka elkezdéséhez a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a következő hozzáférési adatokat, melyeket a Megrendelő kizárólag a weboldal átadásáig őriz meg, utána adatvédelmi okokból törli saját számítógépéről és nem őriz róla semmilyen formában másolatot: FTP és MySQL Felhasználónév / Jelszó / Host neve / Adatbázis neve ha már létre lett hozva.

A Megrendelő tárhelye alapvetően alkalmasnak kell lennie a WordPress futtatására és PHP verziója minimum 5.6 de jó esetben tudnia kell a 7.2-es PHP verzióba átállíthatónak javasolt lennie.

Ha a tárhelyen ezek a funkciók nem elérhetők, vagy a tárhely alkalmatlan a weboldal telepítésére, a Szolgáltatónak nem feladata a hiba keresése, elhárítása, feltárása, és a tárhelyszolgáltatóval való egyeztetés, kommunikáció. A Megrendelő köteles a tárhelyszolgáltatóval kommunikálni, és megoldani, hogy az adott technikai feltételek a tárhelyen elérhetőek legyenek.

Amíg a tárhely miatt a megvalósítási munkálatok állnak, az nem számít bele az elkészítési határidőbe, ebben az esetben az elkészítési határidő annyi munkanapot késik, ahány munkanapos leállásra kényszerült a Szolgáltató a tőle független, nem megfelelő tárhely miatt. Az együttműködés elején a Szolgáltató javaslatot tehet ilyen kétes tárhelyekkel találkozva a tárhelyszolgáltató váltásra, amelyet a Megrendelő elfogadhat vagy el is utasíthat.

Richter László EV. (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásait megrendelő ügyfelei (továbbiakban: Megrendelő) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

A Megrendelő a számla kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.


A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások határidőre történő teljesítésére. Felek a kivitelezés határidejét a Szolgáltató által bekért adatok megérkezését és a Megrendelővel folytatott egyeztetést követően kezdik számolni. Amennyiben a munkafolyamat megköveteli a szolgáltatás elvégzése közbeni egyeztetést, ennek az ideje nem számít bele a munkafolyamat vállalási határidejébe. Ezzel kapcsolatosan Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő megkeresésére 24 órán belül reagál.

A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának teljes kiegyenlítésétől számított 8 munkanapon belül teljeskörűen biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél (alvállalkozó, szerződéses vagy konzorciumos) partner által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Megrendelő felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik. A szolgáltató kapcsolattartásra megjelölt hivatalos e-mail címeire beérkezett, vagy postai úton beküldött módosítási kéréseket a Szolgáltató köteles 3 munkanapon belül feldolgozni, azokra érdemben reagálni.

A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni. Az első számlát a szerződött összeg 50 %-áról a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet a Megrendelő a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni. A Szolgáltató ezen számla ellenértékének Szolgáltató bankszámlájára való beérkezésekor, de legkésőbb a Megrendelővel előre egyeztetett munkanapon a munkát elkezdeni köteles.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

A Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások egyszeri igénybevételére.

A Megrendelő köteles a Szolgáltató részére az elvégzendő munkához szükséges támogatást megadni. Ez vonatkozik úgy az üzleti elképzelések főbb irányvonalaira, mint az eddig elkészített tartalmakra, technikai háttérinformációkra, illetve bármely olyan adatra, amely a Szolgáltató részéről elvégzendő munka eredményességét befolyásolja. Ilyenek különösen: az elkészítendő weboldalra vonatkozó konkrét elképzelések, technikai illetve tárhelyadatok, valamint a küllemre vonatkozó elképzelések.

Megrendelő szavatol azért, hogy a Szolgáltatónak átadott anyagok minden esetben jogtiszták, illetve a Megrendelő ezen anyagok felhasználásához megfelelő jogosultságokkal rendelkezik. Ilyen kérdésekből eredő kár esetén Szolgáltató így kizárja saját felelősségét.

Minden szolgáltatásra érvényes általános feltételek

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSZF-et, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a Megrendelőt honlapján, valamint a Megrendelő e-mail címén. Abban az esetben, ha a Szolgáltató üzembiztonsága igazolhatóan veszélybe kerül, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal módosítani az ÁSZF-et, erről azonban köteles előzetesen írásos tájékoztatást (indoklást) nyújtani Előfizetőinek. Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra, valamint a számlatartozás esetén történő, adósságbehajtó társaság számára történő adatszolgáltatás. Az adatkezelésről részletesen lásd az Adatkezelési tájékoztatót.

A Szolgáltató felelőssége: a Szolgáltató maximum a neki fizetett díj erejéig vállal anyagi felelősséget. Kivételt képeznek a biztosítás jellegű szolgáltatások és az egyedi megállapodások. Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.

Titoktartási nyilatkozat: a Szolgáltató vállalja, hogy a vállalással kapcsolatban tudomására jutott adatokat szigorú üzleti titokként kezeli. Ez alól kivételt képeznek a Megrendelő által átadott, kifejezetten online megjelenéshez szükséges anyagok, illetve ahol a Megrendelő másképpen rendelkezik.

Egyéb rendelkezések

A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek: info(kukac)implementor.hu illetve a Szolgáltató részéről a implementor.hu honlapon a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail-címek, a Megrendelő részéről pedig a honlapon leadott megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.

A munkanapokon 10:00 óráig beérkezett e-mailekre Szolgáltató legkésőbb aznap 20:00 óráig, a 10:00 óra után beérkezett e-mailekre legkésőbb a következő munkanapon 20:00 óráig érdemi választ ad. Az érdemi válasz azt jelenti, hogy Szolgáltató megválaszolja az e-mailt, vagy megírja, hogy mikor tud választ adni.

Szolgáltató számlaadási kötelezettségének a számlázz.hu online számlázórendszerrel készített elektronikus számla adásával tesz eleget. A számlázórendszer megfelelőségi nyilatkozata Szolgáltatónál rendelkezésre áll, azt kérésre megküldi Megrendelőnek. Amennyiben Megrendelőnek nem áll módjában az elektronikus számla befogadása, úgy azt megrendeléskor, a számlázás megkezdése előtt jelezheti Szolgáltató felé, mely esetben a Szolgáltató hagyományos, papír alapú számlát állít ki és küld meg. A számla kiegyenlítésével a Megrendelő elismeri, hogy az elektronikus számlát befogadja.

Felek tudomással bírnak és kifejezetten kijelentik, hogy a jelen szerződés keretében létrejövő weboldal, design elemek, szövegek szerzői jogvédelem alatt álló szerzői műnek minősülnek. A szerzői jogok tekintetében a Felek úgy állapodnak meg, hogy a Szolgáltató a teljes védelmi időre vonatkozó minden ismert felhasználási módra (így különösen, de nem kizárólagosan a többszörözésre és átdolgozásra is) kiterjedő kizárólagos, harmadik személy részére átengedhető felhasználói jogot biztosít a Megrendelő részére. A felhasználási jogok ellenértékét a szolgáltatás díja tartalmazza. A Szolgáltató szavatol azért, hogy az általa jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatása tekintetében harmadik személynek nem áll fenn joga, ami a Megrendelő előző pont szerinti felhasználási jogát kizárná vagy korlátozná.

A felek a jelen megbízási szerződést határozott időtartamra kötik, melynek kezdete a megrendelés leadása a vége pedig a kész weboldal átadása, illetve a megbízásban szereplő szolgáltatás elvégzése.

Ha a szolgáltatás során a Megrendelő eláll a szerződéstől, akkor a befizetett díjat a Szolgáltató által addig elvégezett munkák levonásával kaphatja vissza. Ha a Megrendelő nem fogadja el a Szolgáltató marketing tanácsait és megoldásait, akkor a Szolgáltató felmondhatja jelen szerződést, ilyenkor csak az addig elvégzett munka ellenértékére jogosult, a fennmaradó összeget visszautalja a Megrendelőnek.

A szolgáltatás megrendelésével a szolgáltató e-mailes kapcsolattartást vállal. Személyes/telefonos /Skype-on keresztüli kommunikációt nem. A Szolgáltató kizárólag a Megrendelővel marad kapcsolatban a tervezés során, a Szolgáltató kizárja a harmadik személlyel való kommunikációt jelen megrendelés tárgyában.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.

Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés átolvasást és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és szerződési feltételeket” bejelölésével, és egyidejűleg a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintással elfogadja.